...

نـبـایـد چـیـزی را دوسـت بـداری . . هـمـیـن بـهـانـه هـای کـوچـک بـرای زنـده مـانـدنـت  بـعـد هـا  تـو را خـواهـنـد کـُشـت . . .
/ 4 نظر / 31 بازدید
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
9 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
12 پست
شهریور 93
19 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
13 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
11 پست
مهر 92
12 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
12 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
17 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
20 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
21 پست
مرداد 90
27 پست
تیر 90
48 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
15 پست
دی 89
4 پست
خرداد 89
3 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
9 پست
شهریور 88
5 پست