عاشقتم فروغ...


دانی از زندگی چه می خواهم؟
من تو باشم، تو، پای تا سر تو!
زندگی گر هزارباره بود
بارِ دیگر تو، بارِ دیگر تو

"فروغ فرخزاد"

/ 4 نظر / 2 بازدید
nobody

ای یار ای یگانه ترین یار آن شراب مگر چند ساله بود ؟

مریم

می توان بی سبب فریاد کرد و گفت : آه من بسیار خوشبختم .