ایثار

راستی روسپی!

از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو

زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیاورد رگ غیرت اربابان بیرون می زند

اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد و یا شوهر زندانی اش آزاد شود

این "ایثار" است! مگر هر دو از یک تن نیست؟ بفروش!تنت را حراج کن...

من در دیارم کسانی را دیدم که دین خدا را چوب می زنند به قیمت دنیایشان،

شرفت را شکر

         که اگر می فروشی از تن می فروشی نه از دین

/ 0 نظر / 2 بازدید