ای آزادی، چهزندان ها برایت کشیده ام !

و چه زندان هاخواهم کشید و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد اما خود را بهاستبداد نخواهم فروخت...

من هرچه کنند،جز در هوای تو دم نخواهم زد. اما، من به دانستن از تو نیازمندم، دریغ مکن، بگو هرلحظه کجایی چه می کنی؟ نا بدانم آن لحظه کجا باشم، چه کنم؟ ...

 

« دکترعلی شریعتی »

 

/ 0 نظر / 4 بازدید