اگر بتوانم...
 
ماه وستارگان را


روی برگهای سوزنی کاج بدوزم
 
                اگر عاشق تر از


همه شمع های جهان بسوزم

اگر از قطره های نجیب خونم


صدها رود خانه خروشان بسازم

اگر زیباتر باشم از


هر چه بود ونبود...

اما


 تو مرا


دوست نداشته باشی...


چه سود؟   

/ 1 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

تو مرا دوست نداشته باشی... چه سود؟ [پلک][پلک][رویا]