روزگار

سر بگذار بر درد بازوان من،

دست نگاهم را بگیر،

مرا دچار حادثهای کن که باعشق نسبت دارد،

من عجیب از روزگار رنجیده ام !

/ 1 نظر / 17 بازدید
فرشته

[گل]