نگاه

روزگاری

         یک تبسم              

                     یک نگاه

                                خوش تر از

                                             گرمای صد آغوش بود...

/ 1 نظر / 18 بازدید
فرشته

[گل]