شانه هایت...

غرور......حتــی غریبــه‌ها می‌دانند

 

کــه شانــه‌های غـرورت

 

تــشنه هـــق هـــق اســت

 

حتــی می‌دانند

 

که بــاید پلکهــایت را

 

دوســت داشــت

 

تــا آشنــایی را نشنــاسی .

 

می‌دانــی ؟

 

مــن هیــچ بـغضی را ارزان

 

نـفروختـــه‌ام

 

تنهـــا ،

 

سـایـه‌هـــای حضــورم را

 

پــوششی می‌کنــم

 

بــر شانـه‌هــای عریــان غـرورت

 

تــا ،

 

غــریبــه‌ای عبــور نـکـنـد .

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

مـن هیچ بغضی را ارزان نفروخته‌ام!!![رویا][دست][پلک]