سلام

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است
ولی در نماز پایان است شاید این بدین معناست که پایان نماز آغاز یک دیدار است.

(دکتر علی شریعتی)

/ 0 نظر / 2 بازدید