انشای یک پسر بچه ی ایرانی در مورد خارج و خارجیها

در آمریکا همه بلدند انگلیسی صحبتکنند، حتا بچه کوچولوها هم انگلیسی پدرم همیشه می*گوید "این خارجی*ها که الکی خارجی نشده*اند، خیلی کارشان درست بوده که توی خارج راهشانداده*اند" البته من هم می*خواهم درسم رابخوانم؛ پیشرفت کنم؛ سیکلم را بگیرم و بعدبه خارج بروم. ایران با خارج خیلی فرغ دارد. خارج خیلی بزرگتر است. من خیلی چیزهاراجب به خارج می*دانم.

تازه دایی دختر عمه*ی پسر همسایه*مان در آمریکازندگی می*کند. برای همین هم پسر همسایه*مان آمریکا را مثل کف دستش می*شناسد. اومی*گوید "در خارج آدم*های قوی کشور را اداره می*کنند"
مثلن همین "آرنولد" کهرعیس کالیفرنیا شده است. ما خودمان در یک فیلم دیدیم که چطوری یک نفره زد چند نفررا لت و پار کرد و بعد... البته آن قسمت*های بی*تربیتی فیلم را ندیدیم اما دیدیم کهچقدر زورش زیاد است، بازو دارد این هوا. اما در ایران هر آدم لاغر مردنی را میگذارند مدیر بشود. خارجی*ها خیلی پر زور هستند و همه*شان بادی میل دینگ کارمی*کنند. همین برج*هایی که دارند نشان می*دهد که کارگرهایشان چقدر قوی هستند و آجررا تا کجا پرت کرده*اند
.

ما اصلن ******* نداریم. اگر هم داشته باشیم؛ فقطبرنامه*های علمی آن را نگاه می*کنیم. تازه من کانال*های ناجورش را قلف کرده*ام تاوالدینم خدای نکرده از راه به در نشوند. این آمریکایی*ها بر خلاف ما آدم*های خیلیمهربانی هستند و دائم همدیگر را بقل می*کنند و بوس می*کنند. اما در فیلم*های ایرانیحتا زن و شوهرها با سه متر فاصله کنار هم می*نشینند. همین کارها باعث شده که آمارتلاغ روز به روز بالاتر بشود
.

در اینجا اصلن استعداد ما کفش نمی*شود ونخبه*های علمی کشور مجبور می*شوند فرار مغزها کنند. اما در خارج کفش می*شوند. مثلاًاین "بیل گیتس" با اینکه اسم کوچکش نشان می*دهد که از یک خانواده*ی کارگری بوده،اما تا می*فهمند که نخبه است به او خیلی بودجه می*دهند و او هم برق را اختراعمی*کند. پسر همسایه*مان می*گوید اگر او آن موقع برق را اختراع نکرده بود؛ شاید ماالان مجبور بودیم شب*ها توی تاریکی تلویزیون تماشا کنیم
.

از نظر فرهنگی ماایرانی*ها خیلی بی*جمبه هستیم. ما خیلی تمبل و تن*پرور هستیم و حتی هفته*ای یک روزرا هم کلاً تعطیل کرده*ایم. شاید شما ندانید اما من خودم دیشب از پسر همسایه*مانشنیدم که در خارج جمعه*ها تعطیل نیست. وقتی شنیدم نزدیک بود از تعجب شاخدار شوم. اما حرف*های پسر همسایه*مان از بی بی سی هم مهمتر است
.
ما ایرانی*ها ضاتن آیکیون پایینی داریم. مثلن پدرم همیشه به من می*گوید "تو به خر گفته*ای زکی". ولیخارجی*ها تیز هوشان هستند. پسر همسایه*مان می*گفت بلدند. ولی اینجا متعسفانه مردم کلی کلاس زبان
می*روند و آخرش هم بلد نیستند یک جمله*ی ساده مثل I lav u بنویسند. واقعن جای تعسفدارد.

__________________/ 2 نظر / 3 بازدید