تقدیم به...

نذار امشبم با یه بغض سر بشه

بزن زیر گریه چشات تر بشه

بذار چشماتو خیلی آروم رو هم

بزن زیر گریه سبک شی یه کم

یه امشب غرور و بذارش کنار

اگه ابری هستی با لذت ببار

 هنوزم اگه عاشقش هستی که

نریز غصه هاتو تو قلبت دیگه

….

غرورت نذار دیگه خستت کنه

اگه نیست باید دل شکستت کنه

نمیتونی پنهون کنی داغونی

نمیتونی یادش نباشـــــــی به این آسونی

هنوز عاشقی و دوسش داری تو

نشونش بده اشکای جاریتو

نمیتونی پنهون کنی داغونی

نمیتونی یادش نباشی به,این آسونی

/ 1 نظر / 19 بازدید

باران که می بارد تو در راهی