...

 

بخــآطرَ پآبرهـــــنه بودنــــــــــم از مــــــن گذشـــــــت


همآن کســـــــی کهَ در رآهــــــــش کفشهآیــــــم پآره شــــ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید