خیال خام

  رهــایــم کــن
تنــها
بــا همــین خیــال خــام
کــنــار رویــای بــودنــت . .
می خــواهــم
بــه حــال خــودم بــاشــم . . .

بــا خیــالــت همــیشــه
خــنــده هســت
بــوســه هســت
شــادی هســت

انــگــار همــه چیــز
بــوی خــوشبــختی میــدهــد . . .

دلــخــوشی هــایــم کــوچــک
و دلــم قــانــع اســت . . .

از روزی کــه خیــالــت اینــجاســت
آینــه را هــم پــاک نکــردم
مبــادا
چشــم در چشــم ِ حقیقت شــوم

اصــلا
حــقیــقت بــاشد سهــم تــو
خیـــال خـــام بــرای مــن
فــقــط
رهــایــم کــن . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید