آرزوی حرام

آرزویی حرام دارم!

صورت به صورت برای لمس گرمی وجود تو!

عشق یا شهوت

چه فرق میکند؟!

گناهی بزرگ در پس افکارم میپرورانم!

توبه نمیکنم از چشیدن بوسه های داغ لب های تو

/ 2 نظر / 8 بازدید

[گل]sh[ماچ]

[گل]sh[ماچ]