غرور

آنگاه که غرور کسی را له میکنی

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

آنگاه که گوشت را میبندی تا صدای خرد شدن

            غرورش را نشنوی

آنگاه که خدا را میبینی و بنده ی خدا را

            نادیده می گیری

میخواهم بدانم...تو...؟!!

            واقعا تو

دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی

تا برای خوشبختی خودت دعا کنی...

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد دیلمانی

دوستان خوب مثل کوهند هرچه از ان دور تر میشوری عظمتشان بیشتر نمایان میشود