جاده امن

در قلب کوچک من

که به وسعت یک دریاست

گذرگاهیست بی انتها

که روزی تو از آن عبور می کردی

و من هر روز به شوق دیدن چشمهای سیاه تو به انتظار می نشستم

ای رهگذر...

رفتی و دیگر برنگشتی

و خوب می دانی

که قلب من فقط جاده امنی بود برای گذشتنت...

/ 1 نظر / 2 بازدید
پری سا

اما قلب ها جاده نیستند که از آن گذشت قلب ها جان دارند که چنین امیدوارانه می تپند