باران

 

سوختم باران

بزن شاید تو خاموشم کنی

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است

پس بزن باران شاید که خاموشم کنی

/ 0 نظر / 2 بازدید