غرور

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی

ولی با خفت و خاری

...پی شبنم نمی گردم

/ 1 نظر / 2 بازدید
زاغچه

کااااااااااااااااااااااااش دل منم ی روز اینو میگفت