تقدیم به عشق دیرینم...

عشق

آدم را به جاهای نا شناخته می بردمثلابه ایستگاه های متروکبه خلوت زنگ زده ی واگن هابه شهری که

فقط آن را در خواب دیده ایوقتی عاشق شدیادامه ی این شعر راتو خواهی نوشت

 

/ 1 نظر / 3 بازدید